Bauxite...+Vinashin+Vinaline co phai toi TU HINH vi ban nuoc ,an dan cua Nguyen Tan Dung khong?

Tuesday, June 18, 2013

DAY MA DI HOI DONG BAO OI ! DAY MA DI HOI DONG BAO OI !......
Nguyen Tan Dung con giu chuc thu tuong thi ban con phai tiep tuc dua phong bi ( tien ) cho cong an,cho thon,xa,phuong,cho benh vien,con phai an do doc hai cua trung quoc nhap vo Vn,con nhieu Vinashin+Vinaline+ Bauxite.v.v....va khong luong duoc Nguyen Tan Dung co the tro thanh Polpot Khmer do.Va nguy hiem S.O.S la Nguyen Tan Dung da va dang thuc hien chinh sach diet chung o Viet nam kieu moi theo lenh cu Trung quoc. Hay cung  nhau day ma di hoi dong bao oi ! Day ma di hoi dong bao oi !....cung nhan tin,email  cho nhau voi noi dung : Yeu Cau 1) Dinh  Chi cong tac cua Nguyen Tan Dung ngay lap tuc ! 2) Mo cuoc dieu tra Vinashin + Vinaline + Bauxite . 3) Khoi to Nguyen Tan Dung truoc mat voi toi danh thieu tinh than trach nhiem gay thiet hai nang ne cho to quoc va nhan dan Viet nam !

      CHUNG TA THA MAT TAT CA ,NHUNG PHAI CHIEN DAU GIANH SU TU DO,DAN CHU,QUYEN BINH DANG,QUYEN LAM NGUOI ,CHUNG TA DA CHIU DINH HET NOI ROI !
HAY VUNG LEN, 85 TRIEU CHUNG TA CUNG QUYET CHIEN( THUC HIEN DUNG 10 KHONG) PHA VO BUC TUONG BERLIN ,DE SONG 1 KIEP NGUOI CHO XUNG DANG 1 KIEP NGUOI !
Cac chien si cong an,bo doi hay vi to quoc va nhan dan vung len cung dong bao ca nuoc,de thoat khoi ach no le cua doc tai ,tham nhung,lung doan,thao tung,ban nuoc,an dan cua Nguyen Tan Dung va be lu tay sai cua y !


THUC HIEN DUNG 10 KHONG NHU THINH NGUYEN THU !


Sunday, June 16, 2013

VIET NAM THINH NGUYEN THU S.O.S ! 
Polpot Va Leng Sary nghe theo chi dao cua Trung quoc da diet chung 3 trieu nguoi Khmer !
Nguyen Tan Dung da va dang theo lenh cua Trung quoc,nguy co Nguyen Tan Dung va bon tay sai tro thanh Polpot ,Leng Sary da co nhieu dau hien thuc(dang diet chung dong bao Viet nam= bauxite + thue dat rung 50 nam+ cac cong ty + hang hoa doc hai Trung quoc hoat dong vo luat tren toan coi Viet nam. Hinh thuc diet chung,dong hoa,xam luoc kieu moi).
 Yeu Cau Nha Nuoc Viet Nam:
1– Cham dut tham nhung,hoi lo,bat cong,an cuop dat dai,dan ap tieng noi cong ly.v.v..
2 - Yeu cau BAT VA KHAM XET KHAN CAP Nguyen Tan Dung ra toa an Nhan dan de xet su .
3 - Yeu cau phai co luat cam nhap rac ruoi cua Trung quoc vao Viet nam( hang hoa kem pham chat.v.v... ),khong cho cong nhan lao dong pho thong TQ vao lam viec tai cac cong trinh do cac cong ty Trung quoc trung thau ( do dua hoi lo ma hau het cac nhan thau TQ deu thang thau).
4 – Tat cac cac chuc vu chu chot trong chinh quyen ngoai bau cu cua chinh quyen,Dang,hay quoc hoi,con phai duoc bau truc tiep tu la phieu cua nhan dan( cap xa thi toan xa,cap huyen thi 3 xa,cap tinh thi 3 huyen,cap trung uong thi 3 tinh: 1dia phuong mien bac,1diaphuong mien trung,1dia phuong mien nam ).
5 – Tra lai nha,dat,ruong ,vuon cho nhan dan da bi tich thu hoac tiep tuc den bu theo su thao thuan.Tha tu do ngay choc ac nhan dau tranh doi tu do,dan chu.
6 – Bao cao quoc hoi cac khoan thu,chi cua chinh phu.cac cong trinh quoc gia phai lay y kien cua nhan dan qua mang dien tu.
7 - Cai to co cau,chinh sach giao duc va y te.( tat ca nguoi khong co nha hoac o nha thue va thu nhap duoi $6000 dollars/nam/nguoi> kham benh mien phi va hoc pho thong mien phi ).
8 – Tang cuong ve sinh duong pho,noi cong cong,nha hang,khach san,.v.v…vi Viet nam qua ban thiu.v.v…mat khach du lich rat nhieu va dan toc Viet bi xep vao loai going dan kem van minh( tieu chuan van minh can cu vao tieu chuan ve sinh va thai do cu xu giua nguoi voi nguoi,giua chinh quyen voi nhan dan).
9 – Cac toi pham Tham
nhung,hoilo,trom,cap,cuop,hiep,danh dap,nguoc dai phu nu ,tre em,su dung,mua ban ma tuy,thuc pham,thuoc men doc hai,phai duoc dieu tra,bat xu phat tien+tu +.v.v… voi hinh thuc nang.( dac biet voi tham nhung,hoi lo,mua ban ma tuy,thuoc men gia,hoac het han,thuc pham doc hai).
10 – Phai tu do bao chi,hoi hop,bieu tinh,dinh cong…
11 – Dieu le QDND & CAND la phai trung thanh,phuc vu  To quoc va nhan dan Viet nam,khong phai trung thanh voi Dang hoac bat cu to chuc hoac ca nhan Nguyen Tan Dung cung be lu ,tay sai cua Nguyen Tan Dung. QDND va CAND do quoc hoi quan ly va tra luong tu khoan tien thu thue cua nhan dan.de 2 luc luong nay y thuc duoc la ho phai phuc vu to quoc va nhan dan. 
12 – Phan quyen cho cac dia Phuong duoc quyen xuat nhap,khau.v.v…( khong phai ra cong nap Ha noi ).
13 – Dai bieu HDND va Quoc Hoi phai day du thanh phan xa hoi va khong duoc nam giu cac chuc vu trong chinh quyen.
14 – Chu trong tam quan he toan dien voi cac nuoc trong khoi G8.Dac biet trong linh vuc cong nghiep hoa.
15 – Hien phap va luat phap la co quan quyen luc cao nhat( vi do la y chi va uoc muon cua ca dan toc Viet nam).
     Dang CSVN & Nha nuoc Viet nam phai chiu che tai cua hien phap va luat phap cua Viet nam.khong duoc xem uy tin cua Dang,cua nha nuoc,lanh dao cao hon quyen loi cua To quoc va nhan dan,ma Dang,nha nuoc,lanh dao khong thi hanh luat,hoat dong khong luat. Toi thieu tinh tinh trach nhiem cua can bo ,quan chuc gay thiet hai danh du,tien tai cua quoc dan co gia tri tu $100,000.00dollars tro len muc an toi thieu 5 nam tu + tich thu tai san .
       LUAT SU : Cong An luon luon tim chung cu,ly le de chung minh bi can co toi,thi Luat su bao chua cho bi can( bao gom VKSND+ luat su tu) luon luon dieu tra tim ra chung cu,ly le de chung minh bi can khong co toi nhu vay moi khach quan),duoc quyen dieu tra,bien ho,bao ve cac quyen cua bi cao,duoc tham hoi bi cao.v.v…
  Cac toi danh ve toi : phan boi to quoc va nhan dan,dau tranh doi tu do dan chu phai duoc dinh nghia,chi tiet ro rang( chong dang,chong chinh quyen,chong lanh dao khong co nghia la pham toi phan boi to quoc va nhan dan).
 Nguoi Viet Hai ngoai duoc quyen tham gia bau cu ( qua mang dien tu cua nha nuoc Viet nam ) vi nguoi Viet nam du o bat cu dau…luon luon yeu to quoc va dong bao,cung la nguoi chu cua dat nuoc./.

De tranh tra thu cua Nguyen Tan Dung va be lu tay sai cua Nguyen Tan Dung.Nguoi yeu nuoc Viet,yeu thuong dong bao Viet,nhanh chong kip thoi  dau tranh bang :
PHUONG PHAP DAU TRANH the hien uoc muon cua minh,doan ket de giai phong to quoc va dong bao  bang thuc hien 10 KHONG sau day :
1 - Khong tham du cac ngay le(2/9;30/4;3/2;22/12;1/5: nen o nha,di chua hoac nha tho)
2 - Khong di cho hoac mua sam vao nhung ngay thu 5.
3 - Khong  xem Tv. Khong mua bao chi,khong mua so so kien thiet.
4 - Khong mua xang vao ngay thu 2 moi tuan va khong mua xang,dau o cay xang quan doi.
5 - Khong ra duong SAU 3 gio CHIEU ngay Chu nhat.
6 - Khong ve an tet Viet nam(thang1.2.3>Viet kieu ).
7 – Khong an man ( an chay,cau nguyen : cho to quoc va nhan dan Viet nam mau thoat khoi Nguyen Tan Dung va be lu tay sai doc tai,doc ac,phan boi to quoc va nhan dan.
 ( nhung ten tay sai cua Nguyen Tan Dung co the vi bi mua chuoc,co the bi khong che )
8 - khong mo TK o Ngan hang nong nghiep phat trien nong thon va dong(close) tai khoan o ngan hang nay.
9 - khong dung dien thoai,san pham cua Vietel.
10 - Khong tham gia bau cu HDND vi to chuc nay khong co quyen luc gi ca.

                               5 DIEU YEU NUOC CAN THUC HANH
1 – Nhiet tinh Huong ung,khich le ,nhac nho moi nguoi thuc hanh loi keu goi 10 KHONG
2 - Email hoac gui thong bao  nay toi tat ca moi nguoi ban biet trong va ngoai nuoc,cac toa dai su nuoc  ngoai.
3 – Tim hieu lai lich,noi cu tru…cua tung can bo cong an,dan quan du kich,noi chung can bo trong chinh quyen( dac biet la thanh phan doc ac,hang say tran ap dong bao de bao ve Nguyen Tan Dung va tay sai cua  Nguyen Tan Dung,ke ca nhung thanh phan mua chuoc chinh quyen de cuop dat,cuop nha,tai san cua nhan dan,nhung ke lam giau do bat chinh(Co photo cang tot) email ve : vietvoice@hushmail.com ; vietweb@rfa.org ; google ;youtube;.v.v…
4  - Cong dong Viet o Hai ngoai to chuc bieu tinh o toa dai su,lanh su quan cua nha nuoc Viet nam moi thang 1 lan vao ngay Chu nhat. Yeu cau Trung quoc va nha nuoc Viet nam cham dut khai thac bauxite va rut khoi cao nguyen + Trung quoc cham dut ngay tan cong ngu dan Vietnam + tha tu do cac nhan tranh dau cho dan chu,tu do. + yeu cau Truy to Nguyen Tan Dung va tay sai phan quoc hai dan.
5 – Lien tuc gui thu ( email,thu tin ) cho chinh phu cac nuoc co quan he ngoai giao voi Viet nam thinh nguyen thu nay. Dang tai ( post ) thinh nguyen thu nay tren facebook,rfavietnaese,VOA,BBC va tat ca cac trang web. Copy THINH NGUYEN THU NAY VA EMAIL CHO TAT CA,vi blog nay co the bi chan ( blocked )boi buc tuong lua cua Chinh quyen doc tai Viet nam.

         HAY HANH DONG ! HAY TRO TAY KIP THOI ! CUU TO QUOC ! CUU DONG BAO !
   VietVoice!
THAM KHAO :   http://thuongbatchanhhatatloan.blogspot.com/ De biet su phan boi To quoc va Nhan dan.
                             http://quanlambao.blogspot.com/ De biet su that ve su trong sach cua bon doc tai.